Carta a les Administracions Públiques de Catalunya | Per una millora dels Concursos d’arquitectura*Carta a las Administraciones Públicas de Cataluña | Por una mejora de los Concursos de arquitectura*

Carta a les Administracions Públiques de Catalunya | Per una millora dels Concursos d’arquitectura*Carta a las Administraciones Públicas de Cataluña | Por una mejora de los Concursos de arquitectura*

Introducció

El passat 19 de desembre de 2013, en la preceptiva Assemblea General de “Arquitectes per l’Arquitectura”  es va votar per unanimitat una moció dels socis traslladant un mandat a la Junta perquè es dirigeixi a totes les Institucions que liciten projectes arquitectònics a CatalunyaIntroducción

El pasado 19 de diciembre de 2014 , en la preceptiva asamblea general de ” Arquitectos para la Arquitectura ” se votó por unanimidad una moción de los socios trasladando un mandato a la junta para que se dirija a todas las instituciones que licitan proyectos arquitectónicos en Cataluña exposant  l’estat de progressiva degradació en el que han entrat les fórmules de licitació dels projectes, en clara recessió respecte èpoques d’altres moments en les que s’aplicava de forma positiva la Llei ( actualment TRLCSP. RD. 3/20111 de 14 de novembre).

En acompliment d’aquest acord, la Junta Directiva d’AxA exposa el següent:

L’esmentada Llei desenvolupa l’adjudicació de contractes (servicios) en la “Sección Sexta, Libro III, Título I del Capítulo I”, havent incorporat en aquest darrer redactat la normativa comunitària al respecte (Directiva 2004/18/CE). En aquesta secció, la Llei dedica uns articles als “Concursos de proyectos” (que són els que afecten els arquitectes), però ho fa de forma general, manifestament insuficient, la qual cosa necessitaria un desenvolupament Reglamentari, fins ara inexistent.

PRECEDENTS

El President François Mitterand, en un intent lloable per aixecar el nivell qualitatiu de l’arquitectura francesa, va instaurar els Concursos Públics d’Arquitectura a tot l’àmbit estatal a finals dels anys 80.

Els Concursos d’Arquitectura sempre havien existit, sobretot quan es tractava d’alguna peça significativa i amb un alt grau de compromís. Podem recordar alguns dels més rellevants: el del “Chicago Tribune” a Chicago, el de l’Òpera de París, de Garnier, etc., però l’actitud de Miterrand era una altra: El President volia passar per Concurs la pràctica totalitat de l’obra pública del país per augmentar el nivell mitjà de tota l’Arquitectura francesa, que és, sense dubte, la que conforma en gran mesura els pobles i ciutats i amb la que conviuen els ciutadans dia a dia.

Aquesta idea de Mitterrand tenia a veure estretament amb la Llei d’Arquitectura Francesa: Un text legislatiu d’una claredat i lucidesa extraordinàries. La voluntat, que l’Arquitectura esdevingui quelcom més que construcció, està explicitat en forma rotunda i intel·ligent a la pròpia Llei. Des d‘aquest plantejament, què millor que tota l’obra pública del país esdevingués un clar reflex d’aquesta determinació legislativa, on l’arquitectura esdevé -i així ho expressa la pròpia Llei- un fet social i cultural.

El cas d’Espanya va ser molt diferent:  La llei de contractes de les Administracions Públiques neix com un instrument de control des de l’Administració, per evitar algunes pràctiques heterodoxes en la contractació de Serveis Públics. Posteriorment s’ha adaptat a les Directives de la U.E. però sense perdre l’esperit inicial de què és, bàsicament, una Llei pensada per contractar Obres a les constructores o subministres diversos.

Això, per si sol, ja explica moltes coses. Hi ha, però, una premissa d’inici que és la que comporta la degradació que al llarg del temps s’ha instal·lat en els Concursos Públics d’Arquitectura al nostre país. Mentre a França s’instaurava una normativa estricta sobre els Concursos com un veritable instrument per aconseguir una millor Arquitectura per a la societat, aquí a Espanya, es legislava només com a mecanisme per combatre la corrupció, i el més important, al nostre país no es feia una clara diferenciació entre Serveis i Subministres i per tant es possibilitaven interpretacions més que dubtoses. Posteriorment, cada Administració pot enfocar els Plecs amb plantejaments prou diferenciats i amb interpretacions més que subjectives, a diferència de l’Administració francesa on serà una entitat de rang Nacional qui determinarà tota l’organització i el sistema dels diferents Concursos, que en aquest cas, i sense equívoques interpretacions, es denominen: Concursos d’Arquitectura.

Des de la publicació l’any 1995 de la “Ley de Contratos del Estado” fins a l’actualitat, el panorama ha anat canviant i, en molts casos, degenerant. Recentment i, per escàndol públic, s’ha publicat fins on porten les males pràctiques de les adjudicacions, baixes, reformats, etc. en el tema del Canal de Panamà, adjudicat a una Constructora espanyola d’historial francament dubtós.

En el moment actual trobem en els Concursos un desconcert i barreja de normatives, burocràcies i interpretacions subjectives, on cada entitat planteja el que més li convé, al marge, evidentment, del que es pot entendre com a qualitat arquitectònica, i això va des dels Ministeris més potents fins als Ajuntaments més petits.

Així, el mateix Estat, les Administracions autonòmiques i locals, les Diputacions, les empreses públiques dependents d’algunes administracions, les empreses de capital públic… etc., redacten plecs on les demandes administratives i pressupostàries són tan diferents i tan allunyades entre elles que sembla gairebé impossible que atenguin als mateixos interessos (el bé públic).

Al nostre país –Catalunya- no ha estat una excepció. Les nostres Administracions han fet i desfet segons criteris prou dubtosos que han anat canviant amb el temps i les circumstàncies, i també en molts pocs casos s’ha arribat a tenir en compte la qualitat de l’Arquitectura, condició indispensable per complir la funció social de l’obra que es pretén construir.

Detecció dels problemes

Cal reconèixer que la legislació no defineix amb precisió el contingut mínim essencial de les Bases dels Concursos ni els drets i les obligacions dels concursants, ni els requisits de solvència apropiats a aquesta modalitat de concursos.

El Jurat és la peça essencial per un bon desenvolupament del Concurs, al qui la Llei dedica pocs conceptes, sense concretar aspectes tan importants com la composició, funcionament i tasques dels Jurats, entre d’altres.

Enunciada aquesta primera font de problemes, sense entrar en detalls, el primer efecte de la manca de reglamentació és la inadequada utilització per part del Sector Públic de la Llei, la qual cosa produeix una desnaturalització dels concursos de Projecte (moltes vegades, el que haurien de ser Concursos de Projectes es converteixen en licitacions comuns, amb Mesa de Contractació però sense Jurat, primant criteris econòmics per sobre dels tècnics, reduint terminis, o establint criteris de solvència que penalitzen a determinats professionals).

Per fer més evident aquesta situació extrema val la pena exposar certes circumstàncies dels concursos públics plantejats en l’any 2013 – any de poques convocatòries-.

Sobre un total de 59 Concursos convocats, sense cap remuneració per als no guanyadors, amb una mitjana de 50 estudis presentats per Concurs i un mínim de despesa de 10.000€ per concurs i despatx, s’obté una despesa de 28.910.000€ feta pels no guanyadors – no estan comptabilitzats els concursos a dues voltes amb remuneració econòmica per al no guanyadors. Tenint en compte la situació de les administracions públiques, fàcilment podem incrementar aquesta quantitat en anys més favorables. Aquesta evidència, planteja algunes preguntes:

-Cal fer projectar 2.950 propostes per escollir-ne 59?

-Cal fer dibuixar un avantprojecte complet amb tots els detalls distributius dels 59 projectes?

-Cal fer dibuixar un mínim de 8.000 renders per a 59 propostes?

Ara que tant agrada parlar de Sostenibilitat i Reciclatge ens preguntem si algú sap on va a parar tota aquesta enorme quantitat de feina. És així com planteja l’Administració Pública la seva exemplaritat? És així com tindrem la millor qualitat arquitectònica per al nostre país?

En resum, s’oblida la cosa essencial: La selecció del millor professional o equip de professionals i de la proposta tècnica de millor qualitat, oblit que porta com a conseqüència la pitjor qualitat del projecte edificatori: L’Arquitectura no és pura tasca intel·lectual sinó que es justifica en la mida en què, al final, s’edifica i aquest resultat, per la seva funcionalitat i qualitat és útil socialment.

Seguint, tanmateix, amb el mandat emanat de l’Assemblea de “AxA”, hem cregut que seria positiu fixar uns mínims paràmetres que farien els Concursos públics més acceptables per a tots els arquitectes. Aquests paràmetres, tots ells practicats en alguns Concursos tant de l’Administració Estatal, Autonòmica o local són els següents:

Criteris de valoració

Els concursos de projecte han de servir per a la selecció, mitjançant un procés de licitació transparent, del millor professional o equip de professionals i de la proposta tècnica de millor qualitat, amb possibilitat de ser construïda sota els criteris més exigents de qualitat, funcionalitat, economia i sostenibilitat la qual cosa el fa socialment útil.

JURAT

La designació de la totalitat dels membres del Jurat es realitzarà paral·lelament a l’elaboració dels Plecs dels Concurs, de forma que la totalitat dels membres del Jurat sigui coneixedora d’aquests Plecs, i pugui intervenir total o parcialment en la seva redacció.

La composició del Jurat es farà pública a l’inici de la convocatòria, juntament amb la totalitat de plecs i condicions del Concurs.

Un 60% dels membres del Jurat, estarà format per tècnics amb una qualificació equivalent a l’exigida als concursants per poder participar, i seran competents per a jutjar la matèria del Concurs.

Almenys la meitat (50%) d’aquests tècnics seran externs, sense vinculació directa amb l’entitat convocant del Concurs, ni empreses, ni serveis vinculats. Dos d’aquests tècnics (segons el nombre de membres del Jurat) seran en representació dels concursants.

En temàtiques especialment complexes: hospitals, presons, teatres d’òpera, estacions, aeroports… etc., com a mínim un dels tècnics externs s’haurà d’haver enfrontat professionalment a temàtiques similars.

El Jurat tindrà l’obligació d’emetre una Acta per escrit de les seves deliberacions i resolucions en cadascuna de les fases del Concurs. Es publicaran els projectes guanyadors.

Organització dels concursos

Els concursos han de trobar formules per fomentar la participació tant d’equips experimentats com d’equips novells, amb l’objectiu d’aconseguir una representació diversa que aporti les mateixes oportunitats per a tots els professionals.

BAIXES

Les baixes, tant econòmiques com de terminis (salvant excepcions que caldria justificar), tindran una incidència màxima del 5% en l’avaluació total dels paràmetres que es valorin.

AVALS

Els avals no tindran caire provisional, seran definitius i només seran exigibles al/s guanyador/s del Concurs.

RETRIBUCIÓ JURAT

Donada la importància del treball dels jurats, tal com es planteja en aquestes condicions, emprant el temps i la dedicació necesaris, per tal de poder portar a terme la seva tasca amb el rigor i l’ètica necessaris, haurà de retribuir-se, i es farà segons els barems del mercat. Aquesta retribució serà a càrrec de l’entitat convocant del concurs.

ANONIMAT

Es vetllarà per l’anonimat dels treballs, tot i que en algun cas justificat de concurs restringit, en la segona volta, els seleccionats puguin exposar al Jurat els seus treballs. (Aquesta modalitat ha cobrat importància a Europa per projectes significatius).

PUBLICITAT

L’acta del Jurat del Concurs es farà pública i en la mida possible es realitzarà una exposició de tots els treballs, i en el seu defecte es penjaran a la xarxa.

HONORARIS

Pel càlcul dels honoraris, sigui quin sigui l’abast de la prestació que es demani, s’aplicaran els “Barems orientatius d’honoraris” (Acord de Junta General de 27/5/2008 del COAC) criteris que en molts Concursos d’èpoques anteriors (Departaments d’Ensenyament, Comissariat d’Universitats, Ajuntament de Barcelona, etc.) es van utilitzar positivament, ja que, mitjançant els corresponents factors d’actualització de mòduls es poden adaptar a la fluctuació dels preus de construcció del moment.

En el cas dels concursos restringits, la remuneració dels concursants no premiats mai serà inferior a 3.000€ (xifra que s’anirà actualitzant)

Aquesta carta ha estat tramesa simultàniament a totes les Entitats que liciten “Concursos de projectes” a Catalunya com a mostra del descontentament d’una gran majoria dels professionals de l’Arquitectura però també com a voluntat realista d’arribar a un acord amb aquestes Entitats en la pràctica quotidiana dels Concursos.

Finalment, demanem respectuosament una resposta a aquest planteig. Sigui quina sigui aquesta ens servirà per guiar els nostres propers passos en el que creiem és el nostre deure: millorar la qualitat de l’Arquitectura.

Cordialment,

La Junta d’AxA

Lluís Domènech, Ramon Sanabria, Josep M. Gutiérrez, Ignacio Paricio, Eugeni Bach, Mercè Berengué, Olga Felip, Josep Ferrando i Ramon Valls.

* Carta enviada a un total de 142 entitats públiques i ajuntaments que convoquen concursos a Catalunya. exponiendo el estado de progresiva degradación en el que han entrado las fórmulas de licitación de los proyectos, en clara recesión respecto épocas de otros momentos en los que se aplicaba de forma positiva la ley (actualmente TRLCSP.RD.3/20111 de 14 de noviembre).

En cumplimiento de este acuerdo , la junta directiva de AxA expone lo siguiente:

La mencionada ley desarrolla la adjudicación de contratos (servicios) en la “Sección Sexta, Libro III , Título I del Capítulo I” , habiendo incorporado en este último redactado la normativa comunitaria al respecto (Directiva 2004/18/C). En esta sección , la ley dedica unos artículos a los “concursos de proyectos ” (que son los que afectan a los arquitectos) , pero lo hace de forma general , manifiestamente insuficiente, lo que necesitaría un desarrollo reglamentario , hasta ahora inexistente.

PRECEDENTES

El presidente François Mitterand, en un intento loable para levantar el nivel cualitativo de la arquitectura francesa, instauró los concursos públicos de arquitectura en todo el ámbito estatal a finales de los años 80.

Los concursos de arquitectura siempre habían existido, sobre todo cuando se trataba de alguna pieza significativa y con un alto grado de compromiso. Podemos recordar algunos de los más relevantes: el del “Chicago Tribune” en Chicago, el de la Ópera de París, de Garnier, etc., Pero la actitud de Miterrand era otra: El presidente quería pasar por concurso la práctica totalidad de la obra pública del país para aumentar el nivel medio de toda la arquitectura francesa, que es, sin duda, la que conforma en gran medida los pueblos y ciudades y con la que conviven los ciudadanos día a día.

Esta idea de Mitterrand tenía que ver estrechamente con la Ley de arquitectura francesa: Un texto legislativo de una claridad y lucidez extraordinarias. La voluntad, que la Arquitectura sea algo más que construcción, está explicitada en forma rotunda e inteligente en la propia ley. Desde este planteamiento, qué mejor que toda la obra pública del país se convirtiera en un claro reflejo de esta determinación legislativa, donde la arquitectura se convierte-y así lo expresa la propia Ley- en un hecho social y cultural.

El caso de España fue muy diferente: La ley de contratos de las administraciones públicas nace como un instrumento de control desde la administración, para evitar algunas prácticas heterodoxas en la contratación de servicios públicos. Posteriormente se ha adaptado a las directivas de la UE pero sin perder el espíritu inicial de la que es, básicamente, una ley pensada para contratar obras a las constructoras o suministros diversos.

Esto, por sí solo, ya explica muchas cosas. Hay, sin embargo, una premisa de inicio que es la que conlleva la degradación que a lo largo del tiempo se ha instalado en los concursos públicos de arquitectura en nuestro país. Mientras en Francia se instauraba una normativa estricta sobre los concursos como un verdadero instrumento para lograr una mejor arquitectura para la sociedad, aquí en España , se legislaba sólo como mecanismo para combatir la corrupción, y lo más importante, en nuestro país no se hacía una clara diferenciación entre servicios y suministros y por tanto se posibilitaban interpretaciones más que dudosas. Posteriormente, cada administración puede enfocar los pliegos con planteamientos bastante diferenciados y con interpretaciones más que subjetivas, a diferencia de la administración francesa donde será una entidad de rango nacional quien determinará toda la organización y el sistema de los diferentes concursos, que en este caso, y sin equívocas interpretaciones, se denominan: concursos de arquitectura.

Desde la publicación en 1995 de la “Ley de contratos del Estado” hasta la actualidad, el panorama ha ido cambiando y, en muchos casos, degenerando. Recientemente y, por escándalo público, se ha publicado hasta dónde llevan las malas prácticas de las adjudicaciones, bajas, reformados, etc. en el tema del Canal de Panamá, adjudicado a una constructora española de historial francamente dudoso.

En el momento actual encontramos en los Concursos un desconcierto y mezcla de normativas, burocracias e interpretaciones subjetivas, donde cada entidad plantea el que más le conviene, al margen, evidentemente, de lo que se puede entender como calidad arquitectónica, y esto va desde los ministerios más potentes hasta los ayuntamientos más pequeños.

Así, el mismo Estado, las Administraciones autonómicas y locales, las diputaciones, las empresas públicas dependientes de algunas administraciones, las empresas de capital público … etc., redactan pliegos donde las demandas administrativas y presupuestarias son tan diferentes y tan alejadas entre sí que parece casi imposible que atiendan a los mismos intereses (el bien público).

En nuestro país –Cataluña- no ha sido una excepción. Nuestras Administraciones han hecho y deshecho según criterios bastante dudosos que han ido cambiando con el tiempo y las circunstancias, y también en muy pocos casos se ha llegado a tener en cuenta la calidad de la arquitectura, condición indispensable para cumplir la función social de la obra que se pretende construir.

Detección de los problemas

Hay que reconocer que la legislación no define con precisión el contenido mínimo esencial de las bases de los concursos ni los derechos y obligaciones de los concursantes, ni los requisitos de solvencia apropiados a esta modalidad de concursos.

El jurado es la pieza esencial para un buen desarrollo del concurso, al que la Ley dedica pocos conceptos, sin concretar aspectos tan importantes como la composición, funcionamiento y tareas de los jurados, entre otros.

Enunciada esta primera fuente de problemas, sin entrar en detalles, el primer efecto de la falta de reglamentación es la inadecuada utilización por parte del sector público de la ley, lo que produce una desnaturalización de los concursos de proyecto (muchas veces, lo que deberían ser concursos de proyectos se convierten en licitaciones comunes, con mesa de contratación pero sin jurado, primando criterios económicos por encima de los técnicos, reduciendo plazos, o estableciendo criterios de solvencia que penalizan a determinados profesionales).

Para hacer más evidente esta situación extrema vale la pena exponer ciertas circunstancias los concursos públicos planteados en el año 2013 – año de pocas convocatorias-.

Sobre un total de 59 Concursos convocados, sin ninguna remuneración para los no ganadores, con una media de 50 estudios presentados por concurso y un mínimo de gasto de 10.000€ por concurso y despacho, se obtiene un gasto de € 28.910.000 hecho por los no ganadores -no están contabilizados los concursos a dos vueltas con remuneración económica para el no ganadores. Teniendo en cuenta la situación de las administraciones públicas, fácilmente podemos incrementar esta cantidad en años más favorables. Esta evidencia plantea algunas preguntas:

– ¿Es necesario hacer proyectar 2.950 propuestas para elegir 59?

– ¿ Es necesario hacer dibujar un anteproyecto completo con todos los detalles distributivos de los 59 proyectos?

– ¿Es necesario hacer dibujar un mínimo de 8.000 renders para 59 propuestas?

Ara que tant agrada parlar de Sostenibilitat i Reciclatge ens pregunta si algú sap on va a parar tota aquesta enorme quantitat de feina. És així com planteja l’Administració Pública la seva exemplaritat? És així com tindrem la millor qualitat arquitectònica per al nostre país?

Ahora que tanto gusta hablar de sostenibilidad y reciclaje nos preguntamos si alguien sabe dónde va a parar toda esta enorme cantidad de trabajo. ¿Es así como plantea la administración pública su ejemplaridad? ¿Es así como tendremos la mejor calidad arquitectónica para nuestro país?

En resumen, se olvida lo esencial:  la selección del mejor profesional o equipo de profesionales y de la propuesta técnica de mejor calidad, olvido que trae como consecuencia la peor calidad del proyecto edificatorio: la arquitectura no es pura tarea intelectual sino que se justifica en la medida en que, al final, se edifica y este resultado, por su funcionalidad y calidad es útil socialmente.

Seguint, tanmateix, amb el mandat emanat de l’Assemblea de “AxA”, hem cregut que seria positiu fixar uns mínims paràmetres que farien els Concursos públics més acceptables per a tots els arquitectes. Aquests paràmetres, tots ells practicats en alguns Concursos tant de l’Administració Estatal, Autonòmica o local són els següents:

Siguiendo, sin embargo, con el mandato surgido de la Asamblea de “AxA”, hemos creído que sería positivo fijar unos mínimos parámetros que harían los concursos públicos más aceptables para todos los arquitectos. Estos parámetros, todos ellos practicados en algunos concursos tanto de la administración estatal, autonómica o local son los siguientes:

Criterios de valoración

Los concursos de proyecto deben servir para la selección, mediante un proceso de licitación transparente, del mejor profesional o equipo de profesionales y de la propuesta técnica de mejor calidad, con posibilidad de ser construida bajo los criterios más exigentes de calidad, funcionalidad, economía y sostenibilidad, lo cual lo hace socialmente útil.

JURADO

La designación de la totalidad de los miembros del Jurado se realizará paralelamente a la elaboración de los pliegos de concurso, de forma que la totalidad de los miembros del jurado sea conocedora de estos pliegos, y pueda intervenir total o parcialmente en su redacción.

La composición del jurado se hará pública al inicio de la convocatoria, junto con la totalidad de pliegos y condiciones del concurso.

Un 60% de los miembros del jurado estará formado por técnicos con una calificación equivalente a la exigida a los concursantes para poder participar, y serán competentes para juzgar la materia del concurso.

Al menos la mitad (50%) de estos técnicos serán externos, sin vinculación directa con la entidad convocante del concurso, ni empresas, ni servicios vinculados. Dos de estos técnicos (según el número de miembros del Jurado) serán en representación de los concursantes.

En temáticas especialmente complejas: hospitales, cárceles, teatros de ópera, estaciones, aeropuertos … etc., como mínimo uno de los técnicos externos deberá haber enfrentado profesionalmente a temáticas similares.

El Jurado tendrá la obligación de emitir un acta por escrito de sus deliberaciones y resoluciones en cada una de las fases del concurso. Se publicarán los proyectos ganadores.

Organización de los concursos

Los concursos deben encontrar fórmulas para fomentar la participación tanto de equipos experimentados como de equipos noveles, con el objetivo de conseguir una representación diversa que aporte las mismas oportunidades para todos los profesionales.

BAJAS

Las bajas, tanto económicas como de plazos (salvo excepciones que deberían justificarse), tendrán una incidencia máxima del 5% en la evaluación total de los parámetros que se valoren.

AVALES

Los avales no tendrán carácter provisional, serán definitivos y sólo serán exigibles al/los ganador/es del Concurso.

RETRIBUCIÓN JURADO

Dada la importancia del trabajo de los jurados, tal como se plantea en estas condiciones, empleando el tiempo y la dedicación necesarios para poder llevar a cabo su tarea con el rigor y la ética necesarios, deberá retribuirse, y se hará según los baremos del mercado. Esta retribución será a cargo de la entidad convocante del concurso.

ANONIMATO

Se velará por el anonimato de los trabajos, aunque en algún caso justificado de concurso restringido, en la segunda vuelta, los seleccionados puedan exponer al jurado sus trabajos. (Esta modalidad ha cobrado importancia en Europa para proyectos significativos).

PUBLICIDAD

El acta del Jurado del Concurso se hará pública y en la medida posible se realizará una exposición de todos los trabajos, y en su defecto se colgarán en la red.

HONORARIOS

En el cas dels concursos restringits, la remuneració dels concursants no premiats mai serà inferior a 3.000€ (xifra que s’anirà actualitzant)

Para el cálculo de los honorarios, sea el que sea el alcance de la prestación que se solicite, se aplicarán los “Baremos orientativos de honorarios” (acuerdo de Junta General de 27/5/2008 del COAC) criterios que en muchos Concursos de épocas anteriores (Departamentos de enseñanza, Comisariado de universidades, ayuntamiento de Barcelona, etc.) se utilizaron positivamente, ya que, mediante los correspondientes factores de actualización de módulos se pueden adaptar a la fluctuación de los precios de construcción del momento.

En el caso de los concursos restringidos, la remuneración de los concursantes no premiados nunca será inferior a 3.000 € (cifra que se irá actualizando)

Esta carta ha sido enviada simultáneamente a todas las Entidades que licitan “concursos de proyectos” en Cataluña como muestra del descontento de una gran mayoría de los profesionales de la arquitectura, pero también como voluntad realista de llegar a un acuerdo con estas entidades en la práctica cotidiana de los concursos.

Finalmente, pedimos respetuosamente una respuesta a este planteamiento. Sea cual sea ésta nos servirá para guiar nuestros próximos pasos en lo que creemos es nuestro deber: mejorar la calidad de la arquitectura.

Cordialmente,

La Junta de AxA

Lluís Domènech, Ramon Sanabria, Josep M. Gutiérrez, Ignacio Paricio, Eugeni Bach, Mercè Berengué, Olga Felip, Josep Ferrando y Ramon Valls.

* Carta enviada a un total de 142 entitades públicas y ayuntamientos que convocan concursos en Cataluña.