MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT SALAZAR

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT SALAZAR

PALAU D’ESPORTS CATALUNYA

2015 – 2018

El Palau d’Esports Catalunya presideix l’anella Olímpica de Camp Clar, Tarragona. L’edifici es resol en un únic volum amb dos nivells i la seva dimensió ve donada per la mida de l’espai central, que permet acollir 3 pistes de 44x22m contigües, aportant flexibilitat d’ús.

Es modifica la topografia de l’entorn immediat, apareixent una zona semi soterrada que conté gran part del programa, suavitzant la presència de l’edifici. Aquesta modificació millora la inèrcia tèrmica del conjunt, reforçada amb pous canadencs, que alhora milloren la climatització de l’equipament de forma passiva.

A la façana sud de l’edifici es produeix l’accés principal diari, des de l’eix vertebrador que organitza el complex esportiu. L’accés per a grans esdeveniments es realitzarà des de la façana nord, més propera a la ciutat.

La tradició de la Tarraco romana ens fa pensar en la ceràmica com a material principal, un material que serà el suport formal de l’edifici. Utilitzat en el pla del sòl, la façana i la coberta, en les seves diferents versions, atorga unitat al conjunt edificat.

Es planteja una doble façana en el Pavelló, com a protecció solar: la façana interior està formada per una combinació de panells sandvitx amb acabat de xapa ondulada galvanitzada pre lacada per tots dos costats, panells de policarbonat cel·lular, i mòduls de finestres practicables. En el pla exterior unes lames fixes ceràmiques, disposades segons l’orientació i posició en altura, confereixen la imatge de l’edifici i protegeixen de la radiació solar, evitant la incidència directa sobre l’espai de les pistes de joc.

L’acabat de coberta es resol mitjançant peces ceràmiques de 30x30cm que formen una cambra d’aire ventilada i van col·locades en sec amb el sistema de malla d’acer galvanitzat flexbrick, formada per làmines de 1,2×10 metres, unides entre elles, la qual cosa permet una adaptació idònia a la geometria de la coberta. En la zona central se situa un lluernari regular de 12×48 metres que permet la il·luminació natural de les pistes i el seu enfosquiment mitjançant un mecanisme de lona mòbil; la geometria del fals sostre i les pantalles situades sota el lluernari tamisen la llum i eviten contrastos molestos actuant de difusors acústics.


Autors: UTE Barceló Balanzó Arquitectes &Salazar Navarro | Albert Salazar, Joan Carles Navarro, Antoni Barceló, Bàrbara Balanzó