MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: VICTOR RAHOLA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: VICTOR RAHOLA

CENTRE CULTURAL TERESA PÀMIES

2011

L’edifici, construït al carrer Compte Urgell, aglutina diversos usos ciutadans distribuïts en altura: biblioteca, escola bressol, ludoteca, centre cívic i sala d’actes.

L’accés, que es produeix per una planta baixa entesa com la connexió del projecte amb la ciutat, es resol com un nivell distributiu on es concentren les escales, els passatges vestíbuls i els distribuïdors, amb l’excepció de la sala d’actes, que ocupa una posició central i és comuna a tots.

Es planteja l’adequació amb l’entorn aportant una continuïtat volumètrica a l’illa de l’eixample a través d’una façana contínua cap al carrer. Tanmateix, s’aconsegueix la permeabilitat en planta baixa a través de l’accés al pati. L’interior d’illa es manté urbanísticament com a zona verda, amb la finalitat de crear un jardí interior obert al públic, tot recuperant l’idea prevista del Pla Cerdà.

A més, es tenen en compte les característiques que diferencien el carrer del el pati. A la façana de Compte Urgell el projecte conclou la volumetria de l’illa i tanca el seu perímetre. A l’interior, es dóna un tractament de plens i buits que permeten una lectura fragmentada del lloc, amb un joc volumètric d’elements arquitectònics, com l’escala d’accés i el doble espai de l’escola bressol, el volum de la sala d’actes o el pati que proveeixd’aire i de llum a la planta soterrani.

En planta baixa, tant el passatge com el vestíbul connecten i visualitzen el carrer i el pati. Tant un com l’altre són espais actius per la forma i la transparència on s’han situat les diferents activitats. Hi ha una densitat qualitativa d’activitats que es relacionen amb un espai relativament petit. També hi ha un joc de transparències que transforma el vestíbul d’entrada i el passadís d’accés en un lloc cívic.


Autors: Victor Rahola Aguadé i Jorge Vidal Tomás