PAUTES PER TREBALLAR A PARTIR DEL 14 D’ABRIL

PAUTES PER TREBALLAR A PARTIR DEL 14 D’ABRIL

Principals qüestions a tenir en compte a partir del 14 d’abril en què es reprèn el calendari laboral un cop ha finalitzat el confinament més rigorós

Informació facilitada pel COAC

Et posem al corrent de les principals qüestions a tenir en compte a partir de demà dimarts, data en què es reprèn el calendari laboral després dels festius de Setmana Santa, un cop ha finalitzat el confinament més rigorós.

Això implica que les obres que calgui continuar hauran de complir les pautes obligatòries del Ministeri de Sanitat però, donat que són genèriques, el COAC recomana seguir les més específiques per a les obres que han consensuat el CSCAE, el Consell d’Aparelladors i ASEMAS.

Se suspenen les obres que conviuen amb veïnat
Ahir a la nit es va publicar al BOE una nova Ordre del Ministeri de Sanitat que suspèn les obres que conviuen amb veïnat. La norma afecta tota classe d’obra que suposi una intervenció en edificis existents quan en aquests immobles s’hi trobin persones alienes a l’obra (perquè hi resideixen, per motius laborals o qualsevol altre). D’aquesta manera, es vol evitar la coincidència entre els moviments de treballadors de l’obra o de materials de l’obra i aquestes persones.

L’Ordre recull dues úniques excepcions a aquesta suspensió: les obres que puguin sectoritzar l’activitat de l’obra respecte els usuaris de l’edifici; i els treballs i obres puntuals que tinguin per finalitat reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com tasques de vigilància.


Pautes per treballar a partir del dia 14 d’abril

Estudis d’arquitectura
Els despatxos haurien de continuar teletreballant en la mesura que els sigui possible. També es podrà anar presencialment als llocs de treball, vetllant per l’estricte compliment de les recomanacions en matèria de seguretat i salut. Pots consultar aquí les que ha aprovat el Ministeri de Sanitat, que són d’obligat compliment a tots els centres de treball.

Obres formalment aturades
Les obres que hagin estat formalment aturades podran continuar amb l’execució dels treballs si el promotor o el constructor així ho decideixen en l’exercici de les seves competències. Aquesta decisió haurà de comunicar-se fefaentment a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat i salut.

Les recomanacions del COAC són les següents:

 1. Com a director de les obres, pots deixar constància al Llibre d’Ordres de la represa dels treballs a petició del promotor o del constructor. L’anotació pot consistir en un text similar a aquest:

  Com a director de les obres, en data xxxxx he estat assabentat de la voluntat del constructor/promotor de continuar els treballs de construcció, del que en deixo constància als efectes oportuns.

  Recomanem que qui acordi reprendre els treballs comuniqui aquesta decisió a les mateixes entitats a les que es va comunicar l’aturada.
   
 2. Com a coordinador de seguretat i salut cal que verifiquis que el Pla de Seguretat i Salut ha estat degudament actualitzat, aprovis la nova versió del Pla amb les mesures de protecció enfront l’actual emergència sanitària, i també verifiquis que les mesures que s’hi detallen s’apliquen degudament.

  En qualsevol cas, a manca de coordinador de seguretat i salut, la direcció facultativa també haurà de verificar que el Pla de seguretat i salut de l’obra inclou les mesures que pertoquen i aprovar la modificació del Pla que les incorpori.

  En tots els casos, caldrà també vetllar pel compliment d’aquestes noves mesures i, si no es és possible, caldrà actuar segons recull l’article 14 del Decret 1627/97 (que regula la paralització dels treballs). Pots consultar aquí les mesures a aplicar a les obres.

Obres no aturades formalment
Aquelles obres que no s’haguessin aturat formalment, igualment hauran de seguir les indicacions sobre mesures de seguretat i salut anteriors, sense necessitat que el promotor o el constructor acordin expressament la represa dels treballs.

Les mesures de seguretat i salut que acabem d’indicar s’han de complir també en els desplaçaments cap als llocs de treball. Cal tenir en compte a més que l’autoritat laboral ha reconegut com a causa legal de malaltia laboral el contagi de la COVID-19 durant el desplaçament i la jornada laboral.

Per a qualsevol dubte o aclariment, consulta la secció de preguntes freqüents que tenim al web o bé adreça’t a l’Assessoria Jurídica juridica@coac.net o a l’Oficina Consultora Tècnica del COAC octsecretaria@coac.net.