5è CONCURS DE DISSENY ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA – MILLORA D’UN PAS SOTERRAT A BADALONA

5è CONCURS DE DISSENY ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA – MILLORA D’UN PAS SOTERRAT A BADALONA

Arquitectes per l’Arquitectura, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, convoca un nou concurs d’idees per a joves arquitectes i estudiants d’arquitectura.  Aquesta convocatòria planteja la millora d’un pas soterrat a Badalona que actualment connecta el centre de la ciutat amb el passeig marítim. La proposta cerca una solució alternativa i duradora que millori les condicions existents en termes d’ús, accessibilitat i seguretat urbana.

Arquitectes per l’Arquitectura, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, convoca un nou concurs d’idees per a joves arquitectes i estudiants d’arquitectura. La franja del litoral del Barcelonès i el Maresme ha viscut separada radicalment del mar per la via del tren i la carretera Nacional II. Els seus habitants han anat guanyant accessibilitat fins a les platges amb passos semàforitzats i vies soterrades, molt sovint  poc confortables i insegures.

Aquesta convocatòria planteja la millora d’un pas soterrat a Badalona que actualment connecta el centre de la ciutat amb el passeig marítim. Aquest és un dels escassos punts de permeabilitat dels que disposa el barri enfront de la barrera que suposa la superposició del pas del ferrocarril i el tràfic rodat. El concurs cerca una solució alternativa i duradora que millori les condicions existents en termes d’ús, accessibilitat i seguretat urbana. Es volen identificar solucions en aquest pas que millorin l’accés de banyistes, passejants i ciutadans en general a la primera línea de la costa, cosint alhora el teixit urbà amb el passeig marítim, tot mantenint el vial de circulació existent.

Aprofitant l’Any Europeu de Patrimoni Cultural 2018, hem cregut pertinent ampliar l’àmbit d’actuació, suggerint una actuació que reculli no només el disseny i millora del pas soterrat, sinó tota l’àrea que inclou i envolta la zona de la antiga fabrica Anís del Mono de Badalona.

 

BASES

1- PARTICIPANTS

En aquest concurs poden participar estudiants d’arquitectura i joves professionals arquitectes menors de 40 anys.

2- OBJECTIU

De tots és coneguda les dificultats d’accessibilitat a la costa catalana provocada per la presència del ferrocarril en el seu traçat paral·lel a la costa que impedeix en gran mesura la connexió dels nuclis urbans amb les seves platges. Aquest problema es especialment sensible a la zona del Barcelonès i del Maresme, a on el tall que suposa l’esmentada infraestructura ferroviària dificulta en gran mesura l’accés a les platges. Aquest concurs que convoca AxA, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, pretén explorar una proposta creativa que pugui esdevenir pauta d’aplicació en d’altres punts de característiques similars.

3- PLECS DE CONDICIONS

La intervenció es detallarà en el sector comprès per plaça d’Ernest Lluch, zona esportiva i Passeig Marítim, així com una primera idea general de tractament de les veïnes instal·lacions de la fàbrica d’Anís el Mono i la seva relació amb el carrer d’Eduard Maristany, si s’escau. El Jurat valorarà especialment la qualitat de la proposta de millora d’aquest pas soterrat, així com la capacitat d’esdevenir referència d’actuació per a d’altres passos soterrats en la mateixa línia de la costa.

4- PROJECTE

El lliurament pot abordar tots aquells aspectes relacionats amb la proposta de transformació del sector d’espai públic, amb especial atenció a la infraestructura existent del pas soterrat sota las vies del tren i les seves alternatives de disseny proposades. Tota la documentació i/o imatges de la proposta es presentaran en un sol  plafó DIN A2 format vertical. El lema triat figurarà a l’angle superior dret del panell. L’idioma de presentació pot ser català o castellà. Qualsevol proposta que el jurat estimi plagi d’un projecte existent quedarà automàticament desqualificada. Serà responsabilitat dels participants qualsevol reclamació per part de tercers que pugui produir-se en relació a l’autoria del projecte presentat.

5- INSCRIPCIÓ

Els participants s’han de registrar per missatge de correu electrònic a info@arqxarq.es aportant nom i dades de contacte, DNI, i titulació del sol·licitant principal, així com els noms de tots els participants en la proposta. La inscripció és única, independentment dels membres que signin el projecte, i l’organització atorgarà un número de participant, que servirà per a identificar-se com a autor/autors. Les obres i tot el material enviat ha d’estar identificat amb el lema.

6- ENVIAMENT

Tota la documentació ha d’arribar a la seu d’ Arquitectes per l’Arquitectura a través del correu electrònic info@arqxarq.es abans del 12 de desembre de 2018.

7- PREMIS

El Jurat, constituït per dos arquitectes designats per Arquitectes per l’Arquitectura (Jon Montero i Marius Quintana) i un representant de la Diputació de Barcelona (Oriol Lladò), concedirà un premi de 3.000 euros al projecte guanyador i dos mencions sense remuneració econòmica. El premi podrà ser declarat desert si així ho considerarà la majoria -meitat més un- dels membres del Jurat. El resultat del concurs es comunicarà als guanyadors desprès de la signatura de l’acta del jurat.

L’entrega del premi es realitzarà el mes de desembre de 2018. Arquitectes per l’Arquitectura informarà degudament del lloc i data de l’entrega.

8- ACEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Concurs de Disseny Arquitectes per l’Arquitectura suposa la plena acceptació d’aquestes bases. En cas de que es produeixi l’incompliment d’alguna d’elles, el projecte presentat serà exclòs del concurs.

Arquitectes per l’Arquitectura es reserva el dret a la modificació de qualsevol punt d’aquestes bases, així com de les dates i lloc de l’entrega del premi i mencions.

Barcelona, octubre del 2018