CARTA AL COAC ARREL DEL SEGUIMENT DEL CONCURS ‘PAVELLÓ POLIESPORTIU A VALLIRANA’

CARTA AL COAC ARREL DEL SEGUIMENT DEL CONCURS ‘PAVELLÓ POLIESPORTIU A VALLIRANA’

Segona carta d’AxA al CoAC que fa referència al concurs d’un Poliesportiu a Vallirana. Hem fet el seguiment de les fases següents d’adjudicació de projecte i hem trobat nous motius d’alerta. Us mantindrem informats de les possibles reaccions que tingui aquesta iniciativa


Sr. Lluís Comeron
Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Pl. Nova, 8  08002 Barcelona

Benvolgut Lluís,

Fa uns dies et varem adreçar una carta sobre la publicació del PLEC DE BASES REGULADORES DEL CONCURS D’IDEES PEL QUE FA A L’AVANTPROJECTE D’UN PAVELLÓ TRIPLE ESPORTIU AL MUNICIPI DE VALLIRANA el passat mes de febrer. A finals de juliol es varen publicar les bases del concurs per a la contractació, entre d’altres feines, del projecte de CONSTRUCCIÓ, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU A VALLIRANA.

La Junta de AxA, a petició d’un soci, ha seguit l’evolució del concurs i com a resultat, en la reunió de la Junta del 20 de setembre es va aprovar per unanimitat dirigir-se al degà per explicar-li els fets i realitzar unes peticions.

Segons el plec de bases el 17 de febrer de 2016 es va convocar el concurs d’idees per a L’AVANTPROJECTE D’UN PAVELLÓ TRIPLE ESPORTIU AL MUNICIPI DE VALLIRANA. El 26 de maig l’ajuntament de Vallirana va adjudicar la redacció de l’avantprojecte al despatx d’arquitectura KF Arquitectes. No sabem com va ser adjudicat, ja que segons les dades que tenim en el nostre poder no van ser els guanyadors del concurs d’idees. Suposem que va ser una adjudicació directa perquè els honoraris eren inferiors a 18.000 €

Tal i com dèiem, al juliol va sortir a concurs la CONTRACTACIÓ, ENTRE D’ALTRES FEINES, DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU A VALLIRANA.

Els honoraris previstos per aquesta feina pugen a 178.323,72 €. I segons els criteris de valoració, la baixa econòmica es valora en 70 punts sobre 100. Segons les bases la baixa ha de ser del 20% per obtenir els 70 punts. En el fons el que està dient és que si optes al concurs, els honoraris reals seran 142.658 €.

Segons les bases, el PEM del projecte puja a 2.814.074,46 € i la superfície construïda és de 3.745m2. Si ens referim als barems de l’any 2008 (barems que fem servir com orientatius) els honoraris d’arquitecte per a la realització d’aquest projecte ascendirien a 290.412 €, bastant lluny dels 142.658 € (més 18.000 € dels honoraris per a la redacció de l’avantprojecte, total 160.000 €). Això representa una baixa del 45% dels honoraris teòrics. Una cosa que al nostre entendre ja és escandalós.

Però si analitzem les bases del concurs aquests honoraris inclouen:

 • Estudi topogràfic
 • Estudi geotècnic
 • Estudi d’inundabilitat
 • Projecte de soterrament de la línia de mitja tensió
 • Projecte d’estació transformadora
 • Projecte d’execució (s’obliden del projecte bàsic)
 • Projecte d’instal·lacions
 • Certificació energètica
 • Coordinador de seguretat en fases de projecte
 • Pla d’autoprotecció
 • Projecte mediambiental
 • Annexos de tramitació
 • Direcció d’obres
 • Direcció d’execució
 • Coordinador de seguretat i salut
 • Direcció i legalització de les instal·lacions

 

Tot això per uns honoraris que ja són un 45% inferiors als barems orientatius.

Segons una ordre del BOE del 27 maig 2015 les tarifes d’honoraris que ha d’aplicar la SEGIPSA (empresa estatal), els honoraris que correspondrien a aquests treballs serien de 290.412 € i se li hauria de sumar el topogràfic, el geotècnic, la certificació energètica , etc.

És obvi que els honoraris per a la realització dels treballs que es demanen en les bases estan molt per sota del cost real. I per tot això ens reafirmem en el redactat en la carta prèvia sobre el concurs de l’avantprojecte d’aquesta obra que et varem adreçar el dia 21 de setembre.

D’altra banda ens sorprèn que l’Ajuntament actuï d’aquesta manera. Quin tipus d’assessorament té? ¿Qui li calcula els honoraris i confecciona les bases?

Atès que hem detectat que l’arquitecte municipal, en aquest tema, té un protagonisme important, sol·licitem que des del CoAC es citi el tècnic perquè expliqui com va calcular els honoraris i en cas necessari se li expliqui com havia de haver-los realitzat.

Estem convençuts que el tècnic municipal va actuar de bona fe en calcular els honoraris, però en cas contrari pensem que el COAC hauria de portar aquest tema a la Comissió Deontològica ja que el mal que fa a la professió és molt important.

També creiem que el CoAC hauria d’alertar als companys arquitectes de les condicions econòmiques del mateix i fins i tot recomanar la NO participació, ja que aquest tipus de concursos perjudiquen la nostra professió però, i això és més greu, perjudica greument la societat i als ciutadans, ja que el resultat d’això genera un edifici de molt baixa qualitat arquitectònica, d’acabats defectuosos, energèticament deficient, de mal funcionament, etc, tal i com l’experiència ens demostra.

Així mateix et demanaríem que ens mantinguessis informats de les gestions que el CoAC realitza per a aconseguir les nostres peticions.

Quedem a la teva disposició pel que creguis necessari.

Atentament,

Josep M. Gutiérrez

Secretari d’Arquitectes per l’Arquitectura