Cornellà i l’estalviCornellà y el ahorro

Cornellà i l’estalviCornellà y el ahorro

Entre els casos de corrupció que cada dia inunden els periòdics destaca el de Cornellà per insòlit:l’empresa pública Procornellà ha estat encarregant projectes durant anys a un dels seus propis directius, José Antonio Marín, pels quals percebia el 20% dels honoraris, després de signar un contracte que així ho establia amb el llavors alcalde i futur President de la Generalitat, José Montilla. Antonio Balmón, actual alcalde de la ciutat, defensa que aquest sistema, “encara que xocant en les formes, suposa un important estalvi per a les arques públiques”.Entre los casos de corrupción que cada día inundan los periódicos destaca el de Cornellà por insólito:la empresa pública Procornellà ha estado encargando proyectos durante años a uno de sus propios directivos, José Antonio Marín, por los que percibía el 20% de los honorarios, después de firmar un contrato que así lo establecía con el entonces alcalde y futuro President de la Generalitat, José Montilla. Antonio Balmón, actual alcalde de la ciudad, defiende que este sistema, “aunque chocante en las formas, supone un importante ahorro para las arcas públicas”.

Aquesta curiosa “estratègia d’estalvi” falla a tots els nivells: des de la il·legalitat per incompatibilitat de càrrecs repetidament assenyalada per l’interventor, passant per l’adjudicació directa d’obres que haurien de ser objecte de concurs, fins al pagament d’una fracció mínima dels honoraris que l’equip redactor hauria de cobrar. Però el que trobem escandalós és que la pròpia administració defensi totes aquestes irregularitats en nom d’un suposat* estalvi: Què s’està fomentant en pagar projectes d’arquitectura al 20% del preu estipulat pels barems? Quines garanties de qualitat es poden esperar d’un projecte fet a aquest cost? I sobretot, Quina importància han de tenir l’arquitectura i la ciutat per a una administració que prefereix comprar-la de rebaixes a convocar un concurs en el qual es puguin contrastar opcions i triar la millor, com exigeix la llei?

Artícle a La Vanguardia

* Els honoraris d’arquitecte suposen un percentatge mínim del cost total de l’obra, però el seu treball és decisiu; un projecte dolent o insuficientment desenvolupat pot implicar grans sobrecosts d’obra.

Esta curiosa “estrategia de ahorro” falla a todos los niveles: desde la ilegalidad por incompatibilidad de cargos repetidamente señalada por el interventor, pasando por la adjudicación directa de obras que deberían ser objeto de concurso, hasta el pago de una fracción mínima de los honorarios que el equipo redactor debería cobrar. Pero lo que encontramos escandaloso es que la propia administración defienda todas estas irregularidades en nombre de un supuesto* ahorro: ¿Qué se está fomentando al pagar proyectos de arquitectura al 20% del precio estipulado por los baremos? ¿Qué garantías de calidad se pueden esperar de un proyecto hecho a este coste? Y sobre todo, ¿Qué importancia deben tener la arquitectura y la ciudad para una administración que prefiere comprarla de rebajas a convocar un concurso en el que se puedan contrastar opciones y elegir la mejor, como exige la ley?

Artículo en La Vanguardia

*Los honorarios de arquitecto suponen un porcentaje mínimo del coste total de la obra, pero su trabajo es decisivo; un proyecto malo o insuficientemente desarrollado puede acarrear grandes sobrecostes de obra.