ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ROBERT I ESTEVE TERRADAS, AMB EDUARDO SOUTO DE MOURA

ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ROBERT I ESTEVE TERRADAS, AMB EDUARDO SOUTO DE MOURA

COMPLEX LA PALLARESA

SANTA COLOMA DE GRAMENET 2005 – 2011

El solar es troba en la frontera de dues zones d’una morfologia molt diferent a causa del creixement no controlat de la ciutat. Por una banda, el límit amb el casc antic, un front consolidat d’alçades constants – origen de la reserva de sòl dels anys 60 – que va funcionar com a barrera per al creixement urbà posterior. Per altre banda, el límit amb el barri de Singuerlin, un creixement desordenat i irregular amb una orografia molt marcada amb juxtaposicions tipològiques. La conclusió de l’autopista B-20 i la construcció del parc Europa, en els 90, van unir las dues zones sense resoldre el front del barri de Singuerlin.

La proposta seleccionada solucionava aquesta frontera en contrapartida a la proposta prèvia. L’estratègia urbana consisteix en la creació d’una nova centralitat amb la dotació d’equipaments a escala urbana com l’hotel i els multicinemes, el programa es completa amb 200 habitatges; per a la qual cosa es va seguir tres conceptes bàsics:

1º.-Verticalitat dels edificis per alliberar terreny, reduint l’impacte i adaptant-se a les característiques morfològiques de la zona. Els edificis d’habitatges tenen una alçada de Pb+24 i de Pb+13 el VPO. L’hotel és de Pb+6.

2º.- Alliberació de fins a 8.500 m2 de terreny per a convertir-los en espai verd com prolongació del parc Europa i connexió amb el complex lúdic de Can Zam.

3º.- Simbolisme a nivell urbà. Es genera un doble element simbòlic, la porta al barri de Singuerlin, que es defineix pel diàleg formal entre els dos edificis en alçada destinats a habitatges.

Els tres edificis es situen en el solar de tal forma que els accessos, marcats per grans voladissos, configuren un gran espai urbà a mode de plaça porticada.
Autors: Robert i Esteve Terradas Muntañola

Co Autor: Eduardo Souto de Moura