L’AMB habilita diversos terrenys i edificis situats als municipis metropolitans amb l’objectiu de crear-hi habitatge assequible

L’AMB habilita diversos terrenys i edificis situats als municipis metropolitans amb l’objectiu de crear-hi habitatge assequible

Parcel·les de sòl públic de Sta Coloma de Gramenet, St Vicenç dels Horts, Barberà del Vallès i Montgat passaran a ser gestionades per l’AMB, patrocinador d’AxA

El 27 de febrer, el ple del Consell Metropolità va aprovar diversos punts que comparteixen l’objectiu d’habilitar diferents terrenys als municipis metropolitans per tal de construir-hi habitatge assequible, en les diverses modalitats que preveu l’estratègia d’habitatge de l’AMB.

Aquests són els primers passos de cara a augmentar la quantitat d’habitatges assequibles al territori metropolità, que aniran seguits de les redaccions dels diversos projectes constructius. Amb aquests acords, el parc d’habitatge assequible i protegit creixerà amb 560 unitats.

Aquestes accions contribueixen a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que integren l’AMB, i contribueixen a promoure la cohesió social i territorial, garantint la solidaritat intermunicipal en l’execució de les polítiques d’habitatge.

Amb aquests acords s’incrementarà el parc d’habitatge amb 560 unitats entre habitatge de lloguer, venda i protecció oficial. Aquestes noves operacions seran executades per l’IMPSOL i Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB)

Santa Coloma de Gramenet

Un dels punts que han estat aprovats és el conveni de col·laboració entre l’AMB, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i la societat municipal Gramepark, per impulsar, gestionar i construir habitatge públic i habitatge protegit als àmbits del Front Fluvial del Raval i de Sant Pasqual en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Aquests habitatges es construiran, en un futur, en diversos terrenys de titularitat municipal situats a les zones esmentades, així com en els barris del Sud de Santa Coloma de Gramenet i la cantonada de l’avinguda de la Generalitat amb Joaquim Calavera.

Aquest conveni inclou la possibilitat de fer les modificacions necessàries al PGM per tal de dur a terme la construcció dels nous habitatges.

Sant Vicenç dels Horts

Un altre dels acords aprovats ha estat la constitució d’un dret real d’aprofitament del terreny situat al camí de la font de Sant Josep, número 9. L’Ajuntament ja va cedir aquesta parcel·la de sòl a l’AMB el maig del 2023. Amb aquest nou pas, l’IMPSOL ja és l’organisme capacitat per construir-hi i gestionar-hi un edifici d’habitatges protegits dotacionals per a joves.

Es tracta d’una porció de terreny amb forma de rectangle irregular, ubicada al límit nord-oest del Pla parcial SICOSA, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. Ocupa una superfície de 1.572 m2. El valor del dret real d’aprofitament atorgat a favor de l’Institut Metropolità de Sòl és de 71.787,81 euros, tal com consta a l’informe tècnic urbanístic adjunt a l’acord.

Barberà del Vallès

Un altre punt aprovat és el de la mutació demanial (canvi d’afectació) del terreny i de l’edifici de titularitat municipal situat al número 213 de la ronda de Santa Maria de Barberà del Vallès. L’objectiu d’aquest acord és reformar l’edifici, que estava inscrit a favor de la SAREB, per convertir-lo en un bloc d’habitatge públic assequible en règim de lloguer. La cessió inicial d’aquesta edificació va ser aprovada per l’Ajuntament el passat 20 de desembre.

Els futurs habitatges d’aquesta finca seran reformats i posteriorment gestionats per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), la societat publicoprivada integrada per l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i la societat NICRENT Residencial (50 %), de la qual són accionistes Neinor Homes, SA, i CEVASA al 50 %.

El valor estimat de la inversió que portarà a terme HMB és d’uns 5,2 M€ entre el cost del valor de l’edificació, el cost de la reforma i la rehabilitació integral per a la posada en funcionament i lloguer de l’edifici.

Com a part de l’acord, l’AMB adquirirà el compromís d’atorgar una concessió demanial a favor de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de la planta baixa de l’edifici, que disposa de dos locals, així com de dues places d’aparcament, per destinar-los a alguna dotació o servei municipal.

Montgat

Pel que fa a aquest municipi, s’ha aprovat el conveni que regularà la futura mutació demanial a favor de l’AMB de la finca situada al Pla de Montgat, a la ronda 8 de març, número 97.

Aquesta futura cessió permetrà la construcció d’habitatges dotacionals per part de l’IMPSOL, entitat pública empresarial local depenent de l’AMB, mitjançant la figura jurídica de l’adscripció del bé i constitució d’un dret real d’aprofitament, que serà aprovada pel Consell Metropolità, una vegada formalitzada la mutació demanial subjectiva del terreny.

Altres acords: aprovació de noves inversions a l’Ecoparc 3

El Consell Metropolità ha donat compte de l’acord de la Junta de Govern a través del qual s’ha aprovat l’expedient de contractació del subministrament, instal·lació i posada en marxa dels equips de tractament de la fracció orgànica de residus municipals a l’Ecoparc 3 per un import màxim de 9.978.315,59 € finançats amb recursos del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Next Geneartion EU.