L’AMB millora i naturalitza l’accés a les platges de Viladecans

L’AMB millora i naturalitza l’accés a les platges de Viladecans

Els objectius principals d’aquestes actuacions són la millora de l’accessibilitat i la cohesió paisatgística d’unes platges que es troben envoltades d’espais protegits

L’AMB ha començat les obres de millora i naturalització dels camins per accedir a les platges de la Pineda i de la Murtra dins del municipi de Viladecans. Es tracta d’uns accessos que presenten deficiències en el paviment, trams sense elements definits de separació entre els vianants i el trànsit rodat, mobiliari en mal estat i vegetació escassa. L’adjudicació de les obres és de 529.905,21 € i estan cofinançades per l’AMBl’Ajuntament de Viladecans i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Es preveu que aquestes actuacions finalitzin d’aquí a 5 mesos.

Aquestes obres tenen la missió de potenciar la qualitat ambiental i paisatgística de l’accés a unes platges envoltades per la Xarxa Natura 2000, un espai protegit amb alt valor ecològic.

L’estratègia de les intervencions es basa en tres eixos principals

  • Millorar la seguretat i les condicions d’ús d’aquests camins d’accés per tal de fer-los més transitables i segurs. 
  • Endreçar els diferents tipus de circulacions existents: prioritzar vianants i bicicletes i reduir els espais per a vehicles privats, fet que potenciarà la mobilitat sostenible i minimitzarà problemes ambientals.
  • Col·locar mobiliari (bancs, baranes, barreres de seguretat i tanques de fusta) i senyals viaris als camins.

El pla d’acció de les intervencions es concretarà en aquestes actuacions concretes:

·         Enderroc i treballs previs: retirar les zones d’asfalt malmeses, eliminar pilones i treure tancats en mal estat.

·         Adequació dels diferents trams dels vials: endreçar la circulació de vehicles de motor, bicicletes i vianants, en funció de les necessitats de cada tram i de les amplades disponibles de cada secció.

·         Pavimentació i millora dels paviments: construir voreres i espais reservats per als vianants.

·         Millores ambientals:

o   Enjardinament dels marges del camí amb espècies arbustives i enfiladisses adaptades a un ambient mediterrani i salí propi dels fronts marítims

o   Construcció de cunetes verdes: terreny més deprimit i permeable que permet absorbir més l’aigua de la pluja, que alhora es reaprofitarà per regar la vegetació 

o   Creació de basses i construcció de pous reomplerts amb grava, que permetran una infiltració d’aigua més ràpida, i això evitarà possibles inundacions i entollaments del camí 

·         Col·locació de mobiliari, equipaments i senyals

·         Implementació de la xarxa de reg

Aquest projecte s’emmarca dins del Conveni FEDER que la Generalitat de Catalunya i l’AMB van signar l’any 2017 per a la gestió de projectes metropolitans dins del programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 per a l’àmbit de recuperació socioambiental dels espais fluvials metropolitans. Altres actuacions d’aquest conveni són les ciutats intel·ligents (smartcities), la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica la recuperació i el foment del patrimoni natural, industrial i cultural.

L’AMB ha posat a disposició un portal informatiu en què explica tots els projectes relacionats amb els fons FEDER: https://feder.amb.cat/.