MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: CONXITA BALCELLS

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: CONXITA BALCELLS

55 HABITATGES I 73 PLACES D’APARCAMENT AL SECTOR DE CAN JORDANA DE TIANA

2005 – 2009

Es tracta de dos edificis de planta baixa més dues plantes pis. La proposta respon a la tipologia de doble bloc amb un passadís central que dóna accés als diversos habitatges. Aquest espai comú incorpora una sèrie de patis, que permeten il·luminar i ventilar el passadís. Aquesta sèrie de patis també permet la ven­tilació creuada entre els habitatges, tot generant unes visuals creuades a la zona d’accés als habitatges.

La volumetria dels edificis s’adapta a la topografia original de la parcel·la: uns antics bancals de conreu; aquest fet dota el projecte d’una volumetria esglaonada. Cada edifici disposa de dos accessos: un d’in­ferior que es troba a la cota de l’aparcament amb vestíbul al carrer Riera d’en Font i l’altre, superior, a la cota de planta primera. Cadascun dels dos edificis disposen de dos nuclis de comunicació vertical.

Els edificis s’entreguen contra el terreny a través d’un sòcol de formigó vist que conté l’aparcament, sobre el qual descansen els habitatges. Aquest material també s’utilitza com a tractament integral en els dos testers laterals dels edificis, mentre que en les façanes longitudinals es mostra resseguint el volum esglaonat de l’edificació, tot emmarcant els plans de façana d’arrebossat i pintat de color negre.

La proposta intenta aconseguir que la gran majoria dels habitatges tinguin la millor orientació possible, a la vegada que allibera el màxim espai del solar original per poder dotar d’un gran espai verd, que envolta els dos edificis, per a l’ús dels veïns. Les edificacions tenen una orientació a nord-sud, amb les façanes principals orientades a est-oest. Els 55 habitatges disposen de la sala d’estar orientada a est o oest, quedant garantida així l’obertura mínima obligatòria, amb un assolellament directe d’orientació sud.

Els edificis es van adaptant a la topografia dels bancals, resultant uns volums esglaonats. Cada un dels edificis disposa de dos accessos, un per la cota de l’aparcament amb vestíbul al carrer de la Riera d’en Font i un altre pel pis superior. Els dos edificis disposen de dos nuclis de comunicacions.

La proposta intenta aconseguir la majoria dels habitatges amb la millor orientació possible i alhora alliberar el màxim d’espai al solar per tal de guanyar un espai verd per a ús dels veïns.


Autors: Conxita Balcells Blesa, , arquitecte

Arquitecte tècnic: Lluís Roig i Duran

Equip: Daniel Mallo, arquitecte, Maria Manrique, arquitecte, Ana Lete, arquitecte, Gisela Planas, arquitecte, Camila Acosta, arquitecte

Fotografies: Marcela Grassi