MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: EDUARD RODRÍGUEZ I VILLAESCUSA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: EDUARD RODRÍGUEZ I VILLAESCUSA

CENTRE COMERCIAL, OFICINES I APARCAMENT PER A MERCADONA | 2012

La solució adoptada és la conseqüència de l’estudi funcional i de les exigències del promotor del projecte. En conseqüència, a partir del programa de distribució proposat per MERCADONA, el projecte es va desenvolupar seguint un principi de divisió funcional en dos cossos, d’una banda la superfície comercial pròpiament dita i de l’altra el volum que acull els serveis als empleats, la gerència, les oficines annexes i els nuclis de comunicació vertical.

D’altra banda, el PMU de l’illa delimitada pels carrers Cristobal de Moura, Maresme, Veneçuela i Puigcerdà establia unes condicions d’edificabilitat que limitaven l’ocupació a la planta baixa i la profunditat edificable. A partir d’aquests principis el cos edificat conté dues plantes soterrani ocupant la totalitat de la parcel·la i destinats a aparcament, mentre que per sobre del nivell de carrer i amb una profunditat menor imposada pel PMU planta baixa i dues plantes pis, destinades a zona de personal i de serveis, i planta paixa mes una planta pis dedicada a la zona de vendes. La unió dels dos cossos edificats es va fer per la planta primera comercial deixant un pas inferior per a l’accés dels clients.


Autors: Eduard Rodriguez i Villaescusa, Arquitecte i Iñaqui Tarragó, Arquitecte col.laborador