MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: HUMBERT COSTAS

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: HUMBERT COSTAS

Nou Parc de Bombers a Gavà

2008 – 2010

La parcel·la objecte del projecte en el qual se situa el Nou Parc de Bombers està immersa en l’anomenat “Nou Eixample Verd de Gavà”, caracteritzat per un model de creixement que serà respectuós amb la configuració del paisatge actual i pel seu valor ambiental.

Situat a la part baixa del Parc Central de Caçagats i pràcticament en contacte amb el Nou Parc de Calamot, aquest solar forma part de la “línia” de connexió biològica i paisatgística entre l’espai agroforestal del Garraf i el Delta del Llobregat.

El projecte es genera a partir de la interrelació de quatre paràmetres principals:

_L’ubicació

_El programa funcional

_L’accessibilitat de vehicles

_L’orientació de l’edifici

De la reflexió conjunta d’aquests quatre paràmetres, sorgeixen dues invariants principals; d’una banda la necessitat d’un còmode accés al solar des de la via rodada, i d’altra banda, la intenció d’integrar en la mesura del possible un edifici d’aquestes característiques en un lloc natural pràcticament verge.

En aquest sentit s’ha plantejat que sigui el propi edifici qui generi el contacte pseudo-urbà amb la via d’accés, intentant així atenuar la presència de la gran “plataforma dura” (espai de pràctiques / maniobres) que acompanya aquesta tipologia d’edificis.

Si a aquesta premissa afegim que el solar és de forma sensiblement rectangular amb dos límits orientats cap a la muntanya i els altres dos cap a la carretera, resulta una configuració edificatòria en planta en forma de “L”, que acompanya la part més urbana de la parcel·la , generant així un gran pati interior orientat a sud-oest.


AUTORS: Humbert Costas Tordera, Carlos Duran Bellas, Manuel Gómez Triviño, Jaime Blanco Granado