MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: PILAR CALDERON

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: PILAR CALDERON

CENTRE DE MEDICINA COMPARATIVA I BIOIMATGE

2013 – 2018

El nou Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge acull un centre d’investigació de primera línia. Un equipament de referència basat en criteris ètics d’investigació, la complexitat tècnica, funcional i prestacions de confort del qual  s’han resolt de manera eficaç, sostenible i sensible amb l’entorn.

Integració amb l’Entorn

S’aborda des de la implantació del volum en la topografia, la definició d’una geometria orgànica i la seva materialitat, així com la naturalització dels espais exteriors. El recinte de gran desnivell limita amb la zona forestal en el punt més alt del campus universitari. S’aprofita aquesta diferència de cota per generar un edifici topogràfic que relaciona els diferents nivells, articulant el programa en el seu interior i generant el mínim volum aparent. Així, les plantes de recerca, que requereixen condicions climàtiques estables, romanen semienterrades, ocultes i protegides sota una superfície de cobertes vegetades lligades al lloc. El volum aparent, compacte i d’arestes arrodonides, busca la relació amb l’entorn a través d’una concavitat curvilínia que abraça la plaça d’accés i d’una envoltant biològica de fusta que participa de l’entorn natural del Parc de la Serralada de Marina.

Funcionalitat

El complex programa funcional i els requisits tècnics s’aborden generant dos nivells d’accés -que segreguen l’ingrés de persones del logístic-donant lloc, al seu torn, a dues àrees funcionals: l’àrea Administrativa i la Cientificotècnica. Així mateix, aquesta estratificació d’usos per nivells, permet segregar les activitats científiques de les de manteniment garantint l’òptim funcionament del centre i els estrictes requeriments de contenció biològica. En aquest sentit, es construeix una planta tècnica de tota la superfície de l’Àrea Cientificotècnica que permet accedir a totes les instal·lacions sense interferir en el desenvolupament de l’activitat científic-docent.

Confort

Un dels reptes més importants en la recerca de l’excel·lència en la investigació científica és consolidar el talent local i atreure el talent internacional. Per a això, es projecta un edifici amb les més altes prestacions de confort (visual, hidrotèrmic i acústic), en un entorn privilegiat, lluminós, amb uns espais amplis i materials naturals que garanteixen unes condicions de treball adequades.

Bioconstrucció

Amb el propòsit de minimitzar les emissions de CO₂ durant la construcció de l’edifici, s’ha optat per l’ús de materials de poca petjada ecològica. L’envoltant s’ha construït mitjançant un sistema modular d’entramat lleuger de fusta, cel·lulosa insuflada, aïllament exterior de fusta feta explotar i revestiment de làrix sense tractar per sobre dels 3,5 m i ignifugat a la base. S’opta per la prefabricació -també per a l’estructura portant- per garantir una major qualitat, l’ús del mínim material possible i accelerar al màxim el procés constructiu.

Eficiència Energètica

Un disseny compacte, que redueix la superfície exposada a la radiació solar, amb façanes i cobertes d’elevades prestacions tèrmiques que s’equipa amb sistemes de climatització amb recuperació d’energia i cabal d’aire variable, bombes, motors i circuits secundaris d’elevada eficiència, sistemes d’il·luminació artificial eficients i regulables; entre d’altres. Un dipòsit de 250 m² per a la recuperació i gestió d’aigua pluvial per a ús sanitari i reg.

Planta acceso
Sección longuitudinal
Alzado norte

Autors: Pilar Calderon, Marc Folch (Calderon-Folch Studio) i Pol Sarsanedas

Urbanització: Lluís Corbella (COMA Arquitectura)

Fotògraf: José Hevia