1er Concurs de Disseny AxA – PiMEC | GLS Consorcio del Hormigón S.L.U.

1er Concurs de Disseny AxA – PiMEC | GLS Consorcio del Hormigón S.L.U.

Arquitectes per l’Arquitectura conjuntament amb PIMEC, la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses han acordat convocar una sèrie de concursos que promoguin el disseny entre les empreses.
En aquest primer concurs es planteja el disseny d’unes peces prefabricades de GRC que resolguin el full exterior d’una façana ventilada per a l’empresa GLS Consorcio del Hormigón S.L.U.

BASES

1- PARTICIPANTS
En aquest concurs poden participar estudiants i professionals de l’arquitectura, el disseny i el interiorisme, menors de 40 anys.

2- OBJECTIU
L’objectiu del concurs és el disseny d’una peça que inclogui les especificacions que planteja GLS Consorcio del Hormigón S.L.U. en els plecs de condicions, resolent els problemes tècnics i formals en els termes descrits.

3- PLECS DE CONDICIONS
L’objecte del concurs AxA-PIMEC és el disseny d’un mínim de tres peces de GRC capaces de resoldre el full exterior d’una façana ventilada, o de formar un revestiment similar.
La façana se suposa resolta per mòduls de 3,2m d’alt i de 1 a 1,5m d’ample. Dintre d’aquests mòduls es podrà inserir una peça opaca única (A) o dues peces, una de llinda superior (B) i l’altre d’ampit (C) d’alçades variables (b, c), deixant el buit per a les finestres (d).

Les peces tindran un gruix de 20mm de GRC i es sostindran amb una retícula de fixacions separades per una distancia màxima de 0,8m. La fixació es resoldrà a partir d’un casquet femella inserit en la massa del GRC amb una profunditat de 14mm. El sistema de col•locació de la peça no forma part del concurs.

Les finestres de la façana acabada podran ser col•locades enrasades a l’exterior o a una profunditat de 20cm. El projecte ha de resoldre brancals, llindars i ampit en ambdós casos. El projecte pot estudiar les peces que solucionen el remat de l’edifici en el seu sòcol superior, inferior i la cantonada (r, s, t).
Es valoraran els tractaments, textures i detalls que posin en valor les possibilitats de disseny del material.

No és necessari resoldre l’estanqueïtat de la junta. Se suposa que es tracta d’una façana ventilada o similar. Sí es desitjable resoldre la conducció de les aigües per a evitar la seva concentració en les juntes. Es valoraran les previsions que evitin la formació de dipòsits de brutícia.

Descarregar aquí dibuixos explicatius

4- INSCRIPCIÓ
Els participants es podran registrar per missatge de correu electrònic a info@arqxarq.es
La inscripció és única i personal, i atorgarà un numero de participant, que servirà per identificar-se com a autor. Les obres i tot el material enviat han d’estar identificat amb un lema.

5- PROJECTE
El material a presentar és el següent:

Dos DinA3 en els que s’expliqui la proposta mitjançant:
• Una memòria que no excedeixi les 500 paraules
• Alçat de composició de façana 1:500 (30 metres de llarg per tres plantes d’alçada)
• Plantes, seccions i axonometria de cada peça
• Axonometria de juxtaposició de les tres peces
• Detall de textura i gravats
• CD que contingui, en PDF, els documents prèviament esmentats.
• El numero d’inscripció en sobre tancat, amb el lema utilitzat esmentat a l’exterior.
No s’admeten maquetes

Es valoraran les aportacions innovadores que contribueixin a augmentar el nivell de qualitat dels productes. S’analitzarà la relació amb els costos de producció i el compliment de les funcions previstes i d’ergonomia. El disseny haurà de ser presentat de manera que es pugui produir de manera mecanitzada i en sèrie. Qualsevol proposta que el jurat estimi que deriva del plagi d’un disseny existent quedarà automàticament desqualificada. Serà responsabilitat dels participants qualsevol reclamació per part de tercers que pugui produir-se en relació a l’autoria del disseny presentat.

6- ENVIAMENT
Tota la documentació ha d’arribar a la seu d’AxA -Sant Agustí, 5 1F 08012 Barcelona- a través de correu postal, missatgeria, o en mà abans del 30 d’octubre del 2015. AxA no es fa responsable dels retards, pèrdues, o de l’estat en el que arribin els projectes pel tracte rebut durant el seu enviament. AxA no gestionarà ni es farà càrrec del pagament del cost de l’enviament i devolució dels projectes, que serà assumit per cada participant.
Les obres presentades podran ser retirades pels seus autors del 9 al 30 de novembre de la seu d’AxA. Els projectes que no s’hagin retirat quan hagi acabat el termini passaran a ser propietat d’AxA, que procedirà a la seva destrucció.

7- PREMIS
El Jurat que fallarà el premi estarà constituït per quatre arquitectes designats per AxA, dos representants de GLS Consorcio del Hormigón S.L.U i un representant de PIMEC:

– Ramon Sanabria
– Pilar Calderon
– Sander Laudy
– Aureli Mora

– Santiago Llusera
– Manel Castellnou

– Eva Prats

Aquest jurat concedirà un premi de 2.000 euros al projecte guanyador. El Jurat també pot atorgar mencions especials, sense remuneració econòmica, a projectes destacats.
El Jurat seleccionarà de 3 a 5 autors que podran explicar el seu projecte abans de seleccionar el guanyador.
El premi podrà ser declarat desert si així ho considerarà la majoria -meitat més un- dels membres del Jurat. El resultat del concurs es comunicarà als guanyadors desprès de la signatura de l’acta del jurat.
L’entrega del premi es realitzarà el 6 de novembre. AxA informarà degudament del lloc de l’entrega.

8- DRETS D’AUTOR
La propietat intel•lectual dels projectes presentats correspon als seus autors pel sol fet de la seva creació. Si GLS Consorcio del Hormigón S.L.U. opta per desenvolupar i produir el disseny guanyador pactarà amb l’autor i amb la supervisió d’AxA un contracte que contemplarà la liquidació d’un royalty per un període de temps determinat.
GLS Consorcio del Hormigón S.L.U. tindrà dret preferent de negociació per desenvolupar projectes amb qualsevol dels autors de les altres obres presentades, sempre fent referència a la participació al concurs.

9- ACEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el Concurs de Disseny Arquitectes per l’Arquitectura – PIMEC suposa la plena acceptació d’aquestes bases. En cas de que es produeixi l’incompliment d’alguna d’elles, el disseny presentat serà exclòs del concurs.

AxA es reserva el dret a la modificació de qualsevol punt d’aquestes bases, així com de les dates i lloc de l’entrega del premi i mencions, o el termini de recollida de les projectes presentats.