El Govern engega el procés per crear la nova llei d'arquitectura per incorporar objectius de qualitat en projectes tant públics com privats

El Govern engega el procés per crear la nova llei d'arquitectura per incorporar objectius de qualitat en projectes tant públics com privats

  • La nova norma pretén també posar en valor l’interès públic de l’arquitectura assegurant-ne la preservació com a patrimoni cultural i social
  • S’incorporarà en els plecs dels concursos d’obra pública, urbanització i edificació criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat que seran avaluats per un jurat
  • Es promourà l’accés a la professió de joves titulats, en el marc de les polítiques de foment de l’emprenedoria i l’ocupació
El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de la nova llei d’arquitectura, amb la voluntat que el nou text legal estigui aprovat a finals de 2014.
L’objectiu general és posar en valor l’interès públic de l’arquitectura, assegurar-ne la preservació com a patrimoni cultural i social, així com distingir-la com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la cohesió social.
En aquest sentit, el Govern català segueix les diverses resolucions i recomanacions d’organismes europeus, que aconsellen fomentar la qualitat arquitectònica com a eina de cohesió social i ressaltar el valor afegit que aporta el sector, tant des del vessant cultural com econòmic. La nova Llei recollirà aquest esperit, tot adaptant-se al context català actual, i incidirà, entre d’altres, en els aspectes següents:
  • Foment i reconeixement mitjançant la creació de premis i distintius per prestigiar l’arquitectura contemporània, contribuint així a la sensibilització de la ciutadania envers la rellevància d’aquesta disciplina.
  • Incorporació en els plecs dels concursos d’obra pública, urbanització i edificació de criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat, que seran avaluats per un jurat. S’establiran mecanismes objectius per tal que la qualitat arquitectònica també sigui un element puntuable d’una oferta, podent-la fer prevaldre per sobre dels criteris econòmics.
  • Incorporació dels objectius de qualitat arquitectònica en els projectes, tant públics com privats, i establiment de mecanismes per assegurar aquesta qualitat. Així, per exemple, es definiran els criteris de qualitat que hauran de tenir els projectes que es vulguin desenvolupar en certs àmbits sensibles de planejament (cascs antics, barris emblemàtics, projectes singulars…).
  • Promoció de l’accés a la professió dels joves titulats, en el marc de les polítiques de foment de l’emprenedoria i l’ocupació.
  • Aposta per la formació de la ciutadania en el coneixement de l’arquitectura i del seu paper en la construcció de la identitat del país i en la millora de la qualitat de vida.