Infrastructures.cat modifica el seus plecs de condicions

Infrastructures.cat modifica el seus plecs de condicions

Després de la carta enviada per un gran nombre d’arquitectes al Director General d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Después de la carta enviada por un gran nombre de arquitectos al Director General de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,en la què es demanava, entre d’altres, l’ampliació del termini de cinq anys requerits per l’entitat per haver realitzat un projecte d’escola o institut per poder presentar-se a concurs; el Consell d’Administració d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una modificació puntual urgent dels seus plecs de condicions. en la que se pedía, entre otras cosas, la aplicación del termino de cinco años requeridos por la entidad por haber realizado un proyecto de escuela o instituto para poder presentarse a concursos; el Consell d’Administració d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha aprobado una modificación puntual urgente de los pliegos de condiciones.

Carta del Coac amb el resum de les modificacions

Carta del Coac con el resumen de las modificaciones