Les incoherències en el sistema de Concursos públics d’Arquitectura | La junta d'AxA

Les convocatòries per part d’Organismes Públics de Concursos on l’arquitectura és l’objecte protagonista hauríem d’assegurar un resultat on la qualitat fos l’objectiu principal, i per tant els procediments administratius haurien d’anar enfocats a aconseguir aquest objectiu.

La realitat, desgraciadament és una altra. La llei LCSP/95, sobre contractacions del Sector Públic, no reconeix explícita i clarament la figura d’un concurs enfocat cap a l’obtenció final d’una obra d’Arquitectura, amb les màximes garanties de qualitat. En canvi, desenvolupa amb molta cura els procediments vinculats a Concursos de subministraments i/o serveis.

Aquesta possible confusió, de vegades buscada, és la responsable de que molts Concursos d’Arquitectura esdevinguin simples licitacions a la baixa, on el valor de les idees i les aportacions projectuals i tècniques no siguin tingudes en compte, valorant-se més les baixes i les reduccions de terminis – temes poc rellevants en un projecte d’Arquitectura, si es busca la qualitat .

És en aquesta confusió que desapareix el JURAT, que segons el nostre entendre és la figura bàsica per aconseguir la màxima qualitat en un Concurs i en el seu lloc apareixen les taules de contractació o les comissions contractants, que no són altra cosa que membres del propi organisme convocant i, per tant, amb una possible manca de transparència.

D’altra banda, la pròpia llei LCSP/95 disposa d’un apartat anomenat “Concurso de Proyectos”, segons el Reial Decret 3/2011 de 14 de Novembre on s’aprova el text refós de la LCSP. En els seus articles 184/185/185/187 i 188, planteja la possibilitat del Concurs de Projectes, plantejat per aconseguir plànols d’arquitectura, urbanisme o enginyeria. Si tots els Concursos d’arquitectura es plantegessin sota aquest epígraf, s’asseguraria entre altres coses la presència del JURAT, que segons el nostre entendre, com ja hem dit, és una peça fonamental per aconseguir la millor qualitat en el resultat final. Aquest tipus de Concurs, inclou també el posterior Contracte de Serveis, on s’assegura l’encàrrec al guanyador i també obre la possibilitat d’una compensació econòmica als participants. Creiem en la necessitat de desenvolupar un Reglament emparat dintre la LCSP/95, que desenvolupi més a fons el Concurs de Projectes per tal d’instrumentalitzar tots els procediments de Concursos d’arquitectura sobre aquesta base. Cal, d’una vegada per totes, diferenciar un concurs de subministraments d’un concurs d’arquitectura.

A través dels Concursos d’arquitectura, i per tant dels seus resultats, s’està definint la imatge de l’arquitectura pública del país, del seu entorn físic i per tant del seu patrimoni. Aquí, a la fi, rau la importància d’aquest procediment.