MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: RICARD MERCADÉ

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: RICARD MERCADÉ

BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLÓ

2015 – 2017

El projecte de la Biblioteca Montserrat Abelló al barri de Les Corts de Barcelona, rehabilita tres edificis antigament destinats a ús industrial-fabril. El conjunt el formen una nau amb valor patrimonial i dos edificis construïts posteriorment.

La rehabilitació d’un edifici i la integració dels nous requeriments tècnics i normatius, és sempre molt complexa. La intenció ha estat mantenir el caràcter dels espais i aprofitar els elements i dimensions de l’antic espai industrial per crear un nou espai.

Arquitectura: Mantenir diàfans els espais més representatius (sobretot la nau). Per aconseguir-ho es disposen les peces tancades d’una manera agrupada i compacta a la part menys interessant de l’edifici adossats a la mitgera. Es destina l’espai de la nau a fons general.

Estructura: Degut a l’estat de l’edifici, molt degradat, ha obligat a fer una actuació de reforç d’una gran magnitud:

– Reforç de la coberta de la nau en dent de serra, per la part superior “penjant” els forjats existents.

– Reforç de l’estructura porticada de formigó mitjançant l’aplicació de resines, això ha permès mantenir les seccions existents i per tant conservar l’elegant esveltesa d’aquests pòrtics.

– A la resta de zones, s’ha plantejat un reforç estructural amb un exosquelet realitzat amb perfileria metàl·lica tant als pilars com a les jàsseres.

– Totes aquestes actuacions permeten la identificació visual de l’estructura original creant una lectura de “memòria històrica” i alhora crear un caràcter únic als espais de lectura.

Instal·lacions: La incorporació de les instal·lacions, ha estat igual que amb l’estructura, intentar que no desvirtuessin els espais i el caràcter de l’edifici. A la Nau s’ha disposat un sistema de terra radiant (fred i calor) per evitar l’aparició de conductes que haguessin alterat completament l’espai. A la resta de zones s’han plantejat bandes de cel-ras seguint les crugies sempre deixant vistos els revoltons i la seva entrega amb les jàsseres per tal de conservar el caràcter i l’alçada dels espais.

Planta mobiliari
Secció

Autors:  Ricard Mercadé Aurora Fernández arquitectes

1er premi en concurs obert, any 2010