MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA

EDIFICI D’EQUIPAMENT SANITARI, SOCIOSANITARI, BIBLIOTECA i CASAL D’AVIS A LES ANTIGUES COTXERES DE BORBÓ, BARCELONA

2005-2011

L’edifici es planteja com un volum únic definidor del front de l’Avinguda de Borbó i de l’espai lliure interior, amb les següents estratègies de caràcter general:

• La proposta recull la sensibilitat del planejament respecte a la permeabilitat urbana dels espais lliures exteriors, i la potencia, generant un volum que es separa higiènicament de l’equipament esportiu, resolent la mitgera i, alhora, la continuïtat entre l’espai lliure interior i el carrer Prat d’En Roquer provocant visuals des d’aquest fins al carrer de Ramon Albó.

• El volum capaç definit per l’ordenació, es descompon en dues barres longitudinals que, responent a l’orientació de cadascuna d’elles, obertes a l’espai lliure interior, generen un pati longitudinal que aglutina les respostes mediambientals respecte a la il•luminació i ventilació naturals de totes les dependències del conjunt i potencien la permeabilitat dels espais exteriors tant a nivell de carrer, des del pas sota l’edificació cap a l’espai lliure de connexió, com en els espais interiors que a ell s’hi aboquen. Aquestes barres longitudinals conflueixen en el nucli central de l’edifici on es produeixen els accessos i comunicacions verticals públiques del Centre Sociosanitari i finalitza amb dues grans obertures que s’orienten totalment al sud, per rebre els programes de dia que precisen d’aquesta orientació.

• L’accés a la Biblioteca i al Casal d’Avis es proposa per la façana nord, abocada al espai lliure urbanitzat, donant vitalitat i caràcter a l’espai lliure de connexió entre els carrers de Cartellà i Ramon Albó, i emfatitzant i rematant el trencament del volum en les dues barres que abracen el pati longitudinal. Aquest accés, donades les rasants dels vials i dels espais interiors determinades en el planejament, es produeix per un nivell inferior a la planta baixa general de l’edifici i desvinculada del seu accés comú.

• Des del punt de vista del programa, es proposa la distribució dels grans paquets funcionals atenent a les seves necessitats d’intimitat i de les necessàries interconnexions dels mateixos. En aquest sentit es destinen al Centre Sociosanitari les plantes superiors de l’edifici, reservant la planta baixa per als programes que precisen una major connexió amb l’exterior i accés directe des del carrer, acomodant a les plantes intermèdies els programes de la resta de centres (Centre d’Assistència Primària, Centre de Rehabilitació, Centre de Dia,…,) atenent gradualment a les seves privacitats i relacions mútues.


Autors: LAVIÑA – DE LA VILLA, ARQUITECTURA SLP | JULIO LAVIÑA BATALLÉ, Arquitecte | Mª PILAR DE LA VILLA UGAS, Arquitecte | MARIONA LAVIÑA DE LA VILLA, Arquitecte

Col·laboradors: ÀLEX PONS, Arquitecta | ADRIANA TARRIDA, Arquitecta

Fotografia: LOURDES JANSANA