De Tarifes Professionals: El cas d'Alemania i d'Espanya

El 31 d’octubre de 2013, Asemas va enviar a tots els seus clients un comunicat amb la notícia que a Alemanya havien aprovat unes tarifes professionals per a Arquitectes i Enginyers (HOAI-2013) obligatòries. L’aprovació, però, es va fer el mes de juny de 2013.

Asemas aprofita l’ocasió per explicar que està col·laborant en l’aprovació d’uns barems d’honoraris dignes que suposin seguretat per al ciutadà i qualitat en l’edificació.

La sorpresa davant d’aquesta notícia és majúscula, perquè fa anys que l’administració espanyola ha imposat als col·legis professionals l’eliminació dels barems orientatius per a les Tarifes professionals, en virtut de la lliure competència. Els darrers barems publicats pel COAC daten del juliol de 2008.

La sorpresa ha anat creixent en saber que a Alemanya han tingut barems HOAI_2002 i HOAI_2009, i que les HOAI_2013 son l’actualització dels de 2009, i, també, en saber que a la web del CSCAE, existeix la traducció de les tarifes alemanyes corresponents al 2009.

Què passa? “Spain is different”? Els alemanys poden i nosaltres ens ho empassem tot? Quins organismes professionals defensen unes qüestions tan bàsiques per a la realització de les feines pròpies dels arquitectes i de la qualitat de les mateixes? El tema de les baixes en els concursos i altres tipus de contractes és una qüestió aberrant.

El nivell de retribució per determinades feines —cèdules, certificat ITE, certificat energètic— ha arribat a una situació en què l’administració hauria d’adoptar mesures, perquè hi ha feines que no és possible  fer bé amb les retribucions que s’ofereixen.

Sense entrar en el contingut dels barems, el tema sembla prou important a l’hora de garantir que el treball professional es realitzi amb una retribució ajustada a la naturalesa de la feina i al nivell de qualitat que comporta.

El reglament alemany presenta una estructura similar als antics barems del COAC que inclou una classificació de tasques molt acurada i una selecció segons paràmetres que valoren la complexitat de la feina i generen unes taules amb entrades en funció del pressupost de l’obra i de la complexitat del projecte o feina establint un mínim i un màxim d’import per a cada situació.

D’altra banda, però, obrir la discussió sobre el tema dels honoraris professionals pot ser rebut socialment com una demanda corporativa, però aquesta qüestió hauria de tenir un tracte equiparable al que es pugui plantejar en d’altres països europeus.

En aquests moments no ens consta que el COAC i el CSCAE hagin impulsat tasques per recuperar els barems d’honoraris professionals, ni que existeixin estudis comparatius entre els antics barems col·legials i les tarifes alemanyes. En qualsevol cas, aquesta informació seria útil per saber si aquestes tarifes són coherents i adequades.

Des de AxA impulsarem un treball d’anàlisi i de proposta que retorni la qüestió de les tarifes professionals al lloc que pertoca per garantir el millor servei professional amb obres de qualitat   urbana, funcional, espacial i constructiva que donin satisfacció a la societat a la qual servim.

La Junta d’AxA

 

ASEMAS

Baremo de honorarios profesionales para Arquitectos e Ingenieros alemanes 2013

Aprobado en Alemania el baremo obligatorio de honorarios para ingenieros y arquitectos 2013

Tras intensas reuniones y deliberaciones con Cámaras y asociaciones, fue aprobada por el Senado Alemán, el pasado 7 de junio de 2013, la modificación del HOAI (baremo de honorarios profesionales para Arquitectos e Ingenieros)

http://www.noticiasasemas.es/noticias/tarifas_minimas_alemanas.asp

http://www.arquitectosasemas.es/noticias/fijas/tarifas_minimas_alemanas.asp

En esencia, en Alemania se está de acuerdo, tanto el conjunto de los Partidos, como los Arquitectos e Ingenieros , en que una normativa vinculante sobre precios, es decir un baremo obligatorio aprobado a nivel estatal, debe entenderse como una garantía de calidad en los Proyectos y para la “cultura de la construcción” en general, así como una protección del consumidor.

El baremo estatal es aplicable a todos los edificios, cuyo coste de ejecución se sitúe entre los 25.000 y los 25.000.000 de euros. Por debajo y por encima de este coste, pueden acordarse los honorarios libremente. […]

 

CSCAE

http://www.cscae.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1310:tarifas-de-honorarios-en-alemania-hoai&catid=148:informes-area-juridica&Itemid=313

El Texto traducido que reproducimos corresponde a la última versión (2009) de las tarifas de honorarios aplicables en Alemania, para servicios de Arquitectura e Ingeniería. Hemos creído oportuno dar a conocer sus contenidos y estructuras, como punto fundamental de referencia en el ámbito europeo.

Sus tres características fundamentales son:

Se trata de unas tarifas de honorarios de uso obligatorio. No es, por tanto, una tabla de baremos orientativos o un sistema de información sobre costes.

Nos son aplicables cuando el profesional que presta el servicio está establecido en otro Estado miembro de la UE y quiere ejercer una prestación de servicios puntual en Alemania. Por este motivo, las autoridades alemanas, incluido el Gobierno, estiman que su mantenimiento no es contrario al Derecho Comunitario.

Están autorizadas por una norma con rango de Ley, por lo que existe una cobertura estatal que justifica su necesidad por interés general y defensa de los usuarios y clientes.

Descarga el Reglamento sobre los honorarios de arquitectos e ingenieros – HOAI en pdf (2.95 MB)

 

 

COAC

Barems Orientatius d’Honoraris

Actualització dels barems en funció de les noves condicions pels nous treballs endegats pels arquitectes (Acord de Junta General de data 27/05/2008) JULIOL 2008