LA NATURALITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PLATGES DE VILADECANS JA ÉS UNA REALITAT

LA NATURALITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PLATGES DE VILADECANS JA ÉS UNA REALITAT

L’AMB ha finalitzat el projecte de millora i naturalització de l’accés a unes platges envoltades d’espais naturals protegits de gran valor ecològic com el delta del Llobregat

L’AMB ha finalitzat les obres de millora i naturalització dels camins per accedir a les platges de la Pineda i de la Murtra dins del municipi de Viladecans. Es tracta d’uns accessos que presentaven deficiències en el paviment, trams sense elements definits de separació entre els vianants i el trànsit rodat, mobiliari en mal estat i vegetació escassa.

La inversió total del projecte és aproximadament de 600.000 € i l’han finançat l’AMB, l’Ajuntament de Viladecans i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Aquestes obres han servit per millorar la seguretat i comoditat dels conductors, protegir els vianants, renovar el mobiliari i millorar la qualitat paisatgística de l’accés a unes platges envoltades per la Xarxa Natura 2000,un espai protegit amb un alt valor ecològic.

Millora de la seguretat i les condicions d’ús

  • Adequació dels diferents trams dels vials, millora dels paviments i impuls a la mobilitat sostenible: s’ha endreçat la circulació de vehicles de motor, bicicletes i vianants, en funció de les particularitats de cada tram i de les amplades disponibles de cada secció.
  • Col·locació de mobiliari (bancs, baranes, barreres de seguretat i tanques de fusta) i senyals viaris als camins.

Millora de la qualitat ambiental i naturalització del cicle de l’aigua

Aquesta naturalització permet gestionar l’aigua d’escorriment a través de cunetes verdes, evita l’erosió, minimitza el deteriorament dels camins i permet aprofitar la pluja per al reg al camí de la Murtra i al de la Pineda.

  • Enjardinament dels marges del camí amb espècies arbustives i enfiladisses adaptades a un ambient mediterrani i salí propi dels fronts marítims. Totes les espècies plantades són autòctones i tenen unes necessitats hídriques baixes.
    • Construcció de cunetes verdes: terreny més deprimit i permeable que permet absorbir més l’aigua de la pluja, que alhora es reaprofitarà per regar la vegetació.
    • Creació de basses i construcció de pous reomplerts amb grava, que permetran una infiltració d’aigua més ràpida, i això evitarà possibles inundacions i entollaments del camí. A més, aquests pous infiltren aigua al terreny i milloren el cicle de l’aigua.
    • Implementació de la xarxa de reg. Al camí d’accés a la platja de la Murtra s’hi ha instal·lat una xarxa de reg provisional per garantir el creixement correcte de les plantacions en els primers anys. Un cop estiguin establertes, seran autònomes hídricament i només rebran aigua de la pluja i de l’escorriment.

La millora dels paviments juntament amb la gestió natural de l’aigua de la pluja impliquen un increment de la resiliència d’aquest territori davant de fenòmens meteorològics cada vegada més adversos, com les pluges torrencials o les tempestes sobtades, que deterioraven sovint aquests camins d’accés.

Millores dels accesos a la Murtra

· Construcció d’una vorera contínua que separa els vianants dels vehicles i evita que es creui la calçada com fins ara.

· Millora del paviment de la calçada i paviemtació de trams que eren de terra. S’ha corregit el pendent dels camins per evitar l’acumulaió d’aigua i els entollaments.

· Creació d’una parada de bus amb bancs i una xona enjardinada.

· Reforç de la senyalitzció, tant la vertical com l’horirzontal.

· Ampliació del parterre de la benzinera per donar més espai a la pineda existent.

· Instal·lació d’una xarxa de reg per garantir el creixement correte de les plantacions. Un cop estiguin establertes, aquestes plantacions seran autònomes hídricament i només rebran aigua de pluja i de l’escorriment.

Millores dels accessos de la Pineda

· Millora i correcció de pendents del ferm per evitar entollaments, que el feien impracticable a causa de l’existència de punts baixos pròxims al nivell freàtic de l’aigua en períodes de pluja abundant.

· Col·locació de controls de pas per reservar el camí a l’ús de vianants i cliclistes, ai així evitar l’accés de vehicles de motor.

· Col·locació d’elements de fusta que marquen el camí cap a la platja.

· Creació d’una zona de plantació a l’eixamplement del final del camí.

· Reforç de les cunetes amb vegetació perquè el sistema radicular les estabilitzi i les consolidi.